МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Система за Управление на Информационната Сигурност

Във връзка с изпълнение на проект № 3МС-02-44/ 01.06.2011 год. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България на 26.05.2012г. в МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД е внедрена система за Информационна сигурност и защита на данни.

Наръчник и Политика на СУИС