МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Обществени поръчки

10.08.2006 Годишни финансови отчети 2005 година 

26.07.2007 Годишни финансови отчети 2006 година 

27.06.2008 Годишни финансови отчети 2007 година 

29.05.2009 Oбявлявение, за отваряне на ценови предложения на 04.06.2009 г. от 09:30 часа в сградата на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД

24.06.2009 Решение за класиране на участниците в процедура по ЗОП лекарства ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ОЦЕНКА И КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

14.12.2009 Решение за класиране на участниците в процедура по ЗОП консумативи и реактиви ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ОЦЕНКА И КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

03.05.2010 Документация за участие в процедура по ЗОП за доставка на лекарства

21.01.2011 на 24.01.2011г. (понеделник) от 9:00 отваряне на ценовите предложения на участниците в конкурса по реда на Глава Четвърта от НВМОП открит с решение N:2032 от 30.11.2011г. с решение на Управителя на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД

11.04.2011 на 13.04.2011г. (сряда) от 11:00 отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки с предмет: „Болнично хранене от кетърингов тип”, открита с Решение № 171 от 31.01.2011г. 

15.07.2011 До участниците в открит конкурс по реда на Глава четвърта от НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” ЕООД, гр. Пловдив”, открита с решение № 1242 от 03.06.2011 г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, вписана в РОП под № 01020-2011-0005

17.01.2012  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ -За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ОФД, І-ВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ-РО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И АГО ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ ЕООД

31.01.2012 Отговор на постъпило запитване до участник в процедура открита с решение № 160/17.01.2012г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД

16.02.2012 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП За: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“

26.03.2012 До участниците за отваряне на ценовите предложения в открита процедура по реда на Глава V-та от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” ЕООД, гр. Пловдив”, открита с решение № 100 от 17.01.2012 г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, което ще се състой на 28.03.2012г. от 10:00ч. в конферентна зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД

19.04.2012 До участниците за отваряне на ценовите предложения в открита процедура по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациенти на МБАЛ „ Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, открита с Решение № 261 от 16.02.2012г. на управителя на МБАЛ „Свети Пантелеймон”- Пловдив” ЕООД, обявлението, за която обществена поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки под уникален идентификационен № 01020-2012-0003., което ще се състой на 20.04.2012г. от 13:00ч. в конферентна зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД

19.05.2012 Документация за участие в процедура по ЗОП за доставка на лекарства
30.05.2012 Документация за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ ЕООД“

06.06.2012 Отговор на постъпило запитване до участник в процедура открита с решение № 831/19.05.2012г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
27.06.2012 Отговор на постъпило запитване до участник в процедура открита с решение № 1155/30.05.2012г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
29.06.2012 Отговор на постъпило запитване до участник в процедура открита с решение № 1155/30.05.2012г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
04.07.2012 Покана до участниците в процедура за отварянето на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“, открита с решение № 831 от 19.05.2012 г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон”- Пловдив” ЕООД ще се състои на 06.07.2012г. от 11.00 ч. в Конферентната зала на лечебното заведение, с адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” №9.
25.07.2012 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за образна диагностика за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД“.
02.08.2012 До участниците за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ” Доставка на медицински консумативи и принадлежности за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон” -Пловдив ЕООД” открита с решение N:1155/ 30.05.2012г. на Управителя на МБАЛ “Св. Пантелеймон” -Пловдив ЕООД” ще се състои на 08.08.2012г. от 10:00ч. в конферентна зала на лечебното заведение с адрес гр. Пловдив бул. “Никола Вапцаров” N:9
15.08.2012г. Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат за сградите на МБАЛ “Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
24.08.2012г. До Всички участници закупили Документация за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за образна диагностика за нуждите на МБАЛ “Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
27.08.2012г. До Всички участници закупили Документация за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за образна диагностика за нуждите на МБАЛ “Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
17.09.2012г. До Всички участници закупили Документация за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за образна диагностика за нуждите на МБАЛ “Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
03.10.2012г. До Всички участници закупили Документация за участие в обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат за сградите на МБАЛ “Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
09.10.2012г. документация за изтегляне – Доставка на медицински консумативи, спешно необходими за осъществяване на лечебно-диагностичния процес на МБАЛ “Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
09.10.2012г. Доставка на медицински консумативи, спешно необходими за осъществяване на лечебно-диагностичния процес на МБАЛ “Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
20.11.2012г. Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
14.12.2012г. „Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането на МБАЛ “Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД – Пловдив, бул.”Никола Вапцаров” № 9”
28.01.2013г. Документация за участие в процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД”, бул.”Никола Вапцаров” № 9”
20.02.2013г. Документация за участие в процедура по ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
12.04.2013г. Документация за участие в процедура Приготвяне и ежедневна доставка на храна за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД
20.05.2013г. Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”
21.05.2013г. Обществена поръчка за доставката на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД“ ЕООД”
03.06.2013г. До Всички участници закупили Документация за участие в Обществена поръчка за доставката на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД“ ЕООД”
07.06.2013г. До Всички участници закупили Документация за участие в Обществена поръчка за доставката на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД“ ЕООД”
25.06.2013г. “Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
02.07.2013г. “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
03.07.2013г. До всички участници ОТНОСНО: открита процедура по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“ по Обособена позиция № 2 – приготвяне и доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“, открита с решение № 884 от 08.04.2013 г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД, обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки под № 01020-2013-0001
05.07.2013г. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на общественна поръчка с предмет “Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив
12.07.2013г. Разяснение с вх. N:2490 от 11.07.2013г. във връзка с провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив
18.07.2013г. Разяснение с вх. N:2540 от 17.07.2013г. във връзка с провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив
18.07.2013г. До Всички участници закупили Документация за участие в Обществена поръчка за доставката на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД“, открита с решение N:1131 от 20.05.2013г. на управителя на МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД“ вписана в РОП под N:01020-2013-0002
23.07.2013г. Разяснение с изх. N:1399 от 23.07.2013г. във връзка с провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив
30.07.2013г. Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД
14.08.2013г. Разяснение с изх. N:1535 от 14.08.2013г. във връзка с провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив
19.08.2013г. Относно отваряне на пликовете с предлагана цена. Открита процедура по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“, открита с решение № 1450 от 02.07.2013 г. на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД
22.08.2013г. „Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
26.08.2013г. „Публична покана за канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
29.08.2013г. „Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на МБАЛ “Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”
30.08.2013г.
Разяснение до всички участници в „Публична покана за канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
3.09.2013г. „Доставка на перилни, почистващи препарати и средства за почистване за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
9.09.2013г. „До Всички участници в Обществена поръчка за доставката на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон” ЕООД“. Относно: Провеждането на жребий.”
25.09.2013г. „До Всички участници в Обществена поръчка за “Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив Уведомяваме Ви, че на 27.09.2013г. от 10:00 в административната сграда на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив ще бъдат отворени пликовете с предлаганата цена.”
08.10.2013г. „Публична покана относно избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“”
17.10.2013г. „Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка и монтаж на климатична техника и хладилни витрини за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

13.11.2013г. Относно прекратяване на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка и монтаж на климатична техника и хладилни витрини за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
5.12.2013г. публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането до МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9”
7.12.2013г. процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за: „Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”
27.12.2013г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет:
„Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова неупотребявана медицинска апаратура за нуждите на отделението по образна диагностика на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив ЕООД, както и обучение на персонала”

16.01.2014г. Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:„Денонощна физическа невъоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество и сградния фонд на „МБАЛ “Св.Пантелеймон-Пловдив” ЕООД и осигуряване на пропускателен режим в сградите на болницата”
21.01.2014г. „До Всички участници в Обществена поръчка по реда на глава осем „А” от ЗОП с предмет:„Денонощна физическа невъоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество и сградния фонд на „МБАЛ “Св.Пантелеймон-Пловдив” ЕООД и осигуряване на пропускателен режим в сградите на болницата”
10.02.2014г. „До Всички участници в Обществена поръчка За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова неупотребявана медицинска апаратура за нуждите на отделението по образна диагностика на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив ЕООД, както и обучение на персонала”
11.02.2014г. Покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД.”
05.03.2014г. Обществената поръчка: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
07.03.2014г. Обществената поръчка: „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
10.03.2014г. Указания към процедурата за сервизно обслужване на медицинска апаратура 2014г. на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
13.03.2014г. Прекратяване на процедура „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
26.03.2014г. Обществена поръчка: „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
01.04.2014г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 2014
20.05.2014г. Документация за участие в процедура „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
26.05.2014г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането до МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД
28.05.2014г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”

13.06.2014г. С настоящото писмо Ви уведомяваме, че
отварянето на офертите ще се състои 19.06.2014 от 13:00 ч. в Конферентната зала на МБАЛ „Свети Пантелеймон”- Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” №9.

16.06.2014г. „Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
20.06.2014г. „Доставка на канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
24.06.2014г. „Искане за даване на разяснения с вх.№ 2046/23.06.2014 г. и вх.№ 2062/24.06.2014 г. и по входящия регистър на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив“ ЕООД във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
30.06.2014г. „ДОКУМЕНТАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а ЗОП чрез публична покана С ПРЕДМЕТ:„Доставка на строителни материали за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД за календарната 2014г. по приложена спецификация”“
07.07.2014г. ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”
08.07.2014г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ОФД, І-ВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ-РО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И АГО ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ ЕООД“
15.07.2014г. Относно възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП За:„Приготвяне и eжедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
16.07.2014г. ОТНОСНО За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ОФД, І-ВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ-РО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И АГО ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ ЕООД“
04.08.2014г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД“
05.08.2014г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ ЕООД“
21.08.2014г. Разяснения по процедурата за ЗА УЧАСТИЕ За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ ЕООД“
25.08.2014г. Разяснения по процедурата за ЗА УЧАСТИЕ За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ ЕООД“
28.08.2014г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Във връзка с провеждането на обществена поръчка, чрез открита процедура по ЗОП, с предмет: “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория, микробиология на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
8.10.2014г. Протокол N:3 към поръчка с предмет: “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория, микробиология на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД
8.10.2014г. Протокол N:4 към поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ОФД, І-ВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ-РО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И АГО ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ ЕООД“
8.10.2014г. Решение N:2071 от 08.10.2014 към поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ОФД, І-ВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ-РО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ, НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И АГО ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ ЕООД“
20.10.2014г. Протокол N:3 към поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ ЕООД“
20.10.2014г. Решение N:2149 от 20.10.2014 към поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ ЕООД“
7.10.2014г. Публична покана за – „Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
11.11.2014г. Решение N:2263 от 11.11.2014г. към открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД“
5.12.2014г. Протокол от разглеждането и класирането на оферти към Публична покана за – „Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
15.12.2014г. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за: „Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”
20.01.2015г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП – чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
09.02.2015г. ПРОТОКОЛ от разглеждането и класирането на оферти от ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП – чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
18.02.2015г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДАТА НА
МБАЛ „Св. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ. „НИКОЛА ВАПЦАЛОВ” № 9

25.02.2015г. ОТВАРЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДАТА НА
МБАЛ „Св. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ. „НИКОЛА ВАПЦАЛОВ” № 9

9.03.2015г. Протокол към ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДАТА НА
МБАЛ „Св. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ. „НИКОЛА ВАПЦАЛОВ” № 9

18.03.2015г. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД.
19.03.2015г. Предмет на обществената поръчка: : „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД.
24.03.2015г. Предмет на публичната покана: МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9, наричано по-нататък “Възложител” открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”.