МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ИСУ

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

ИСУ на МАБЛ “Св. Пантелеймон” Пловдив” ЕООД;

  • Осигуряване на необходима работна среда за ИСУ (интегрираната система за управление);
  • разработване, внедряване, придобиване и на ИСУ
  • контрол по изпълнеието на ИСУ

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

От ноември 2008год. МБАЛ ”Св.Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД след успешно преминат одит е сертифицирана за цялостна дейност по ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Развитието на болница „Св.Пантелеймон” e в унисон с новите лечебни стандарти за добра медицинска практика, като част от общоприетата европейската тенденция , ни дава възможност да предложим едно качествено лечение и истински грижи за пациента. Годишно повече от 25 000 пациенти получават амбулаторно обслужване и над 12 000 болнично лечение. Статистиката показва, че вече излизаме и извън пределите на град Пловдив – 35% от нашите пациенти са жители на други общини и области.
документи на ИСУ (отварят се само от мрежата на МБАЛ “Свети Пантелеймон” гр.Пловдив”)
Значими аспекти на Околната среда,

Политика по управление на МБАЛ „Св. Пантелеймон”– Пловдив” ЕООД

В отдела работят Ръководител направление качество на медицинската дейност.

Ръководител направление качество на медицинската дейност
Мариана Костадинова Рангелова
Завършила Корпоративна икономика Бакалавър Октомври 2004 – Октомври 2007, Стопанско управление Бакалавър Октомври 2007 – Октомври 2008, Финансов мениджмънт Магистър Октомври 2008 – Ноември 2010.
Придобити сертификати:
Придобит сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”
Придобит сертификат BG2010/ОПАК/019 за успешно завършен курс по“ Внедряване на набор от унифицирани, електронни, административни услуги”
Придобит сертификат BG2010/ОПАК/049 за успешно завършен курс по “Основни принципи на модела за организационно съвършенство на Европейската фондация за организационно съвършенство и въвеждане на самооценка”
Придобит сертификат BG2010/ОПАК/070 за успешно завършен курс по “Основи за системи за управление на информационната сигурност съгласно ИСО 27001:2005 и вътрешен одит на СУИС